Tina Linnelyst

Boligkøb/fast ejendom​

Nogle af de vigtigste økonomiske beslutninger i formueforhold er køb og salg af fast ejendom. Rådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftale hos en Ejendomsmægler eller ved familieoverdragelse, forældrekøb eller deltagelse i finansiering/gaver til børns køb, sameje mv. kan derfor være afgørende for den fremtidige økonomi.

Som køberadvokat rådgiver jeg om rettigheder og pligter, så beslutninger tages på et oplyst grundlag.  Jeg er også uddannet Ejendomsmægler og Valuar, og har derudover en bred erfaring fra den finansielle sektor.

Vælg situation nedenfor

Når fast ejendom skifter hænder er det oftest i forbindelse med et køb hos en ejendomsmægler. I købsaftalen tages der forbehold for godkendelse fra advokat og bank.  Dette giver køber mulighed for at få rådgivning om ejendommens byggetekniske-, økonomiske- og juridiske forhold inden aftalen er bindende. Det er vigtigt at sikre sig, at der er sådan et forbehold i aftalen inden underskrift. Alle ejendommens forhold gennemgås og rettigheder og pligter beskrives overfor køber på et  personligt møde på mit kontor eller pr. telefon. Jeg indgår som rådgiver i forhandlinger med mægler, dialog med banker og i berigtigelse af handlen, herunder skøde og refusionsopgørelse mv. Vi drøfter også sælgers mangelsansvar og eventuelle muligheder for tegning af ejerskifteforsikring.    Honorar for min rådgivning i forbindelse med køb af hus, ejerlejlighed, ideel anpart, sommerhus eller andelsbolig oplyses som et fast beløb. Evt. ændring af sikkerhed til ejerforening mv. oplyses særskilt.    Jeg har en solid erfaring indenfor området fast ejendom, herunder uddannelse som Ejendomsmægler og Valuar samt en bred erfaring indenfor realkreditbelåning/kreditvurdering og fra den finansielle sektor i øvrigt.

Hvis boligen skal benyttes af din søn/datter – og det er dig/jer som forælder, der skal stå som ejere af boligen, skal der udover gennemførelse af boligkøbet også etableres et lejeforhold. Ønsker barnet efterfølgende at overtage lejligheden efter en periode som lejer, skal barnet registreres som ny ejer i Tingbogen. I den forbindelse skal der udarbejdes en aftale, hvor der også tages stilling til købesummens betaling. Finansiering kan ske ved oprettelse af et familielån.

Når flere ejere køber bolig eller andre aktiver sammen, kan rettigheder og pligter beskrives i en samejekontrakt. Aftalen indeholder blandt andet vilkår for benyttelse, fordeling af udgifter, mulighed for udtræden, værdifastsættelse i forbindelse med salg af ejerandele, forkøbsret, fordeling af provenu mv. Dokumentet er særligt relevant for ugifte samlevende der køber bolig sammen og ved ejerskab om familiesommerhuse. Et tilsvarende dokument ses ved køb af ideelle anparter i form af villalejligheder mv.

Ved ophævelse af sameje om en fælles ejendom, kan den udtrædende part sælge sin andel til medejer. Dette sker ofte i forbindelse med samlivsophævelse/skilsmisse. Når der udarbejdes en overdragelsesaftale og sker tinglysning af det nye ejerforhold, indhentes oftest vurderinger fra ejendomsmæglere. Finansiering af købesummen kan oftest ske ved bankfinansiering eller udstedelse af gældsbreve. Når der er tale om overdragelse til nærtstående kan f.eks. salg af sommerhus eller nuværende fælles bolig prisfastsættes og overdrages på særligt gunstige vilkår jfr. de gældende skatteregler.

Ejere af fast ejendom har råderet og forpligtelser, der afhænger af ejendomstypen. Villaer og sommerhuse grænser op til nabogrunde, der beskyttes af regler om bygningers placering, højde og omfang. Derudover er der regler for skelafstand, beplantning og benyttelse. Dialog mellem parterne via en advokat er et alternativ til en retssag. AdvokatGentofte rådgiver og bistår med aftaleindgåelse. I andels- og Ejerforeninger samt ejendomme opdelt i ideelle anparter, ligger der ofte ældre og uopdaterede samejeaftaler og vedtægter til grund for foreningerne og beboernes naboskab og sameje. Mangelfulde vedtægter og uenighed om fortolkning giver anledning til konflikter i forhold til generalforsamlinger, medejere og ved salg. Ændringer og nye aftaler tinglyses efter vedtagelse.

Ejerboliger kan i visse situationer skulle udlejes i kortere eller længere perioder. Ved indgåelse af en lejekontrakt fremgår aftaler om tidsbegrænsning, lejens fastsættelse, istandsættelse og opsigelse mv. Opsigelsesvilkår efter lejeloven er forskellige afhængig af lejeboligens status og årsagen til udlejning. I tilfælde, hvor en lejer ønsker at købe lejeboligen af udlejer, kan der i visse tilfælde tegnes ejerskifteforsikring i forbindelse med handlens berigtigelse.