Tina Linnelyst

Børn/samvær​​

Når forældre ikke længere kan bo sammen, må både børn og voksne finde en ny måde at fungere sammen på. Dette gælder både i forhold til børnenes bolig, økonomi, familierelationer og praktiske hensyn i øvrigt.

Ved hjælp af rådgivning hos advokaten, hvor jeg udarbejder nærmere aftaler om bopæl, børnebidrag/udgifter og samvær, får familien et holdepunkt til brug for samarbejdet i den nye familiestruktur. 

I aftalen kan indgå nedenstående emner.

Vælg situation nedenfor

Når forældre ikke har fælles folkeregisteradresse, skal mindreårige børn og hjemmeboende børn under uddannelse have adresse sammen med kun en af sine forældre. Denne forælder kaldes en bopælsforælder. Da børn som udgangspunkt har krav på at have kontakt til begge forældre, er der brug for en aftale mellem forældrene om bopælsadresse og samvær. Den der ikke er bopælsforælder er dermed samværsforælder. Hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder eller omfanget af samvær, indgiver en eller begge forældre en digital ansøgning til Familieretshuset. Familieretshuset indkalder parterne til møde, og belyser derefter sagen– evt. med bistand fra advokater. Herefter træffer Familieretshuset en afgørelse eller videregiver sagen til Familieretten. Jeg bistår forældre i forhandlinger om frivillige aftaler om bopæl og samvær, ved at forberede og deltage i møder i Familieretshuset og i Familieretten. Derudover indgår jeg også i dialog med den anden forælders advokat og kommunen, hvis en sådan er tilknyttet. AdvokatGentofte bistår også i forbindelse med ansøgning og behandling af midlertidige afgørelser om bopæl og forældremyndighed. Læs mere om dette i sektionen nedenfor.

Delt bopæl kan i visse tilfælde være obligatorisk, medmindre der ud fra barnets tarv og/eller situationen er behov for en fravigelse.

I tilfælde hvor forældrene er i en akut situation, eller hvor de allerede er flyttet fra hinanden, kan der opstå behov for at ansøge om en midlertidig afgørelse om barnets bopæl i Familieretshuset. Situationen opstår ofte, når den ene forælder er uden bopæl eller har taget ophold på et krisecenter. Ansøgning om midlertidig afgørelse indgives oftest samtidig med bopælssagen i øvrigt.

Under særlige omstændigheder og i sager med et meget højt konfliktniveau er forælderansvaret/forældremyndighed et spørgsmål, der skal afklares enten særskilt eller i forbindelse med afklaring af bopælen. Eneforældremyndighed kan være nødvendig, hvis den anden forælder ikke samarbejder på punkter som pasudstedelse, religionsvalg, medicinering, skolevalg mv, eller hvis der ikke er vilje eller evne til at træffe beslutninger på barnets vegne i samarbejde med den anden forælder. Efter ansøgning om ændring af forældremyndigheden, vil advokater og Familieretshuset forsøge at opnå en løsning af sagen.  Hvis der ikke kan opnås enighed om forældremyndigheden indgives sagen til Familieretten, hvor sagen behandles af Familieretten. Se nærmere oplysninger om forældremyndighed. Jeg bistår også i forbindelse med ansøgning og behandling af midlertidige afgørelser om bopæl og forældremyndighed.

Da børn som udgangspunkt har krav på at have kontakt til begge forældre, er der brug for en aftale mellem forældrene om bopælsadresse og samvær. Den der ikke er bopælsforælder er samværsforælder. Hvis forældrene ikke kan blive enige om, fastsættelse eller ændring af samvær, indgiver en eller begge forældre en digital ansøgning til Familieretshuset. Familieretshuset belyser sagen, og indkalder i første omgang parterne til møde – advokaten deltager ofte i mødet. Herefter beslutter Familieretshuset hvordan sagen skal belyses, og træffer efterfølgende en afgørelse om samværets omfang. Jeg bistår forældre i forhandlinger om frivillige aftaler om både bopæl og samvær. Hvis dette ikke er muligt,  indgår jeg også i at forberede og deltage i møder i Familieretshuset og i Familieretten. Derudover indgår jeg også i dialog med den anden forælders advokat og kommunen, hvis en sådan er tilknyttet. Jeg bistår også i forbindelse med ansøgning og behandling af midlertidige afgørelser om bopæl og forældremyndighed. I tilfælde, hvor kontakt til den ene forælder er afbrudt, kan der ansøges om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Læs mere herom nedenfor.

Hvis den ene forælder bliver afskåret fra kontakt til sine børn på grund af konflikt, flytning eller eventuelt ophold på krisecenter mv. kan denne forælder ansøge Familieretshuset om fastsættelse af midlertidigt kontaktbevarende samvær. Dette samvær vil som udgangspunkt være gældende i sagsbehandlingsperioden for en indgivet ansøgning om fastsættelse af bopæl og/eller en ansøgning om ordinært samvær. En sag om midlertidigt kontaktbevarende samvær har efter loven en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. Omfanget af kontaktbevarende samvær afhænger af forholdene og barnets alder. Som udgangspunkt vil midlertidigt kontaktbevarende samvær svare til de angivne rammer her. Som rådgiver varetager jeg dialog med Familieretshuset og evt. berørte myndigheder via e-boks og telefonisk. Dette er særligt hensigtsmæssigt, hvis en eller flere af forældrene har midlertidigt ophold.

Begge forældre har pligt til at deltage i forsørgelse af barnet. Udgifter skal derfor som udgangspunkt løftes af forældrene i fællesskab. Når forældrene ikke har fælles bopæl, er det oftest den bedste løsning at indgå en aftale om deling af udgifter – dermed kender begge forældre de økonomiske rammer, der kan tilbydes børnene fremadrettet. En aftale om udgiftsdeling kan indeholde stilling til konkret afholdelse af udgifter, og en fordelingsnøgle for dette. De fleste foretrækker dog at der aftales et fast beløb, der overføres fra samværsforælder til bopælsforælder hver måned. Beløbet kan fastsættes ved en frivillig aftale mellem parterne – eller ved en afgørelse om betaling af børnebidrag fra Familieretshuset. Afgørelser om børnebidrag er baseret på bidragsbetalers indkomstforhold. En ansøgning skal indgives senest 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed for at få virkning med tilbagevirkende kraft.  Læs mere her Ved indgåelse af en frivillig aftale om bopæl og samvær, omfatter min rådgivning også det økonomiske spørgsmål i forhold til børnebidragsbetaling.

Hvis et barn fortsat er hjemmeboende hos en af sine forældre efter barnet er fyldt 18 år, kan der i visse tilfælde, hvor barnet er under uddannelse, træffes afgørelse om betaling af uddannelsesbidrag. Forældrene kan også indgå en frivillig aftale om betaling af uddannelsesbidrag. Det er ofte hensigtsmæssigt at supplere børnebidragsaftaler med en aftale om afholdelse af udgifter efter barnet fylder 18, såfremt barnet fortsat forventes at være hjemmeboende. Læs mere om børnebidrag ovenfor.