Tina Linnelyst

Formueforhold

Aftaler om økonomiske dispositioner som lån, fælles køb af bil eller andre aktiver mv. kan indgås mellem parterne som en mundtlig aftale – som udgangspunkt. I forhold til at fremsætte krav om tilbagebetaling, dokumentation overfor SKAT,  afklaring af rettigheder vedrørende ophævelse af sameje mv., er der dog et udtalt behov for en skriftlig aftale. Afhængigt af situationen og aftalens indhold er der tale om tilpassede dokumenter, som angivet nedenfor. 

Vælg situation nedenfor

Når personer indgår i et fælles ejerskab om et aktiv f.eks. en bolig, et familiesommerhus eller andre anledninger til udveksling af kontante beløb, opstår der samtidig et behov for en mundtlig eller skriftlig aftale om vilkår.  Aftalen har til formål at regulere indhold i aftalen vedrørende emner som samejeperiode, opsigelsesbetingelser, værdifastsættelse, afholdelse af udgifter, brugsrettigheder og forkøbsret mv. Derudover forhold om parternes indskud af kapital og rettigheder i forhold til fordeling ved et salg mv. På et møde afklares indhold ud fra de konkrete forhold. Mødet kan evt. være med deltagelse af alle ejere.

Lån til familiemedlemmer, samlever eller til en ægtefælle i forbindelse med en bodeling/skilsmisse, oprettes dels ved en mundtlig eller skriftlig aftale. Der er også behov for dokumentation af låneforholdet i form af et gældsbrev, da udveksling af kontante beløb ellers kan blive forvekslet som skattepligtige gaver. Denne forveksling kan både ske mellem parterne og i forhold til SKAT.

Kontante beløb, der skifter hænder inden- eller udenfor familierelationer er som udgangspunkt skattepligtige. Dog er beløb der gives til børn/forældre på mindre end kr. 67.100 afgiftsfri (sats år 2020). Se beløbsgrænser for afgiftsfri gaver her. Beløbsgrænserne gælder også for gaver, der er afdrag på lån som f.eks. familielån. Låneforhold dokumenteres både mellem parterne og i forhold til SKAT ved oprettelse af et gældsbrev. Arveforskud kan kombineres med gaver.

Ved indgåelse af ægteskabet indtræder ægtefællerne i et formuefælleskab. Hvis der ønskes særeje, enten inden indgåelse eller undervejs i ægteskabet, skal der oprettes en ægtepagt. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig. Ægtepagten har betydning for opgørelse af formuen i forbindelse med skilsmisse/separation. Derudover har en ægtepagt med visse former for særeje også betydning for opgørelse af formuen hos en afdød ægtefælle. Ægtepagten kombineres ofte med oprettelse af testamente. Læs mere herom nedenfor.

Arveloven beskriver hvordan arv efter afdøde fordeles, hvis der ikke er oprettet testamente. Ønskes der en anden fordeling, skal ændringen ske ved oprettelse af et testamente. Testamentet skal efter advokatens udarbejdelse registreres hos en Notar. Se praktiske oplysninger her. Mange opretter testamente for at bestemme, at deres arvinger skal modtage arven som skilsmissesæreje. Derudover for at sikre ægtefællen bedst muligt i forbindelse med et skifte efter førstafdødes død eller senere. Ugifte samlevende har ingen arveret ifølge arveloven. For at sikre hinanden, skal der derfor oprettes et testamente. I visse tilfælde er der mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. I forbindelse med oprettelse af testamente kan der oprettes bestemmelser om børnetestamenter og/eller en fremtidsfuldmagt.

I situationer hvor en person ikke længere er i stand til at varetage egne forhold, herunder økonomiske, personlige, helbredsmæssige, og personen ikke længere kan træffe beslutninger om f.eks. salg af bolig, opsigelse af lejekontrakter, kontakt til myndigheder, ansøgninger om plejebolig mv. er der brug for en pårørende der kan handle på personens vegne. Oprettelse af fremtidsfuldmagt kan ske til en person eller flere. Derudover bestemmes hvilke områder der skal gives fuldmagt til. Se evt. Civilstyrelsens vejledning fra 2017 her. Fremtidsfuldmagten skal oprettes i Tinglysningssystemet, og derefter bekræftes foran en Notar. Aktivering af fremtidsfuldmagter kræver en afgørelse fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Fremtidsfuldmagter kan med fordel oprettes samtidig med rådgivning om oprettelse af testamente og/eller ægtepagt.