Tina Linnelyst

Lovpligtige oplysninger om AdvokatGentofte:

 

AdvokatGentofte v/Advokat Tina Linnelyst er etableret på følgende adresse:

Strandvejen 70, 2. sal.2900  Hellerup

Advokat Tina Linnelyst kan kontaktes på telefonnummer + 45 29 13 50 88 og på e-mailadressen kontakt@advokatgentofte.dk

Virksomhedens CVR-nummer er: 35 93 30 34

AdvokatGentofte er en enkeltmandsvirksomhed.

AdvokatGentofte v/Advokat Tina Linnelyst har klientbankkonti i Nykredit.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for

indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb

svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i

banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt

til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.

euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. (LINK)

Advokat Tina Linnelyst er beskikket i 2011 af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Tina Linnelyst er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Tina Linnelyst uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

AdvokatGentofte v/Advokat Tina Linnelyst anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Tina Linnelyst er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Tina Linnelyst og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.