Tina Linnelyst

Lovpligtige oplysninger

Oplysninger om AdvokatGentofte:

AdvokatGentofte v/Advokat Tina Linnelyst arbejder under Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Rådgivning er baseret på dansk ret, og er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Advokat Tina Linnelyst er:

  • beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark i 2011
  • er medlem af Advokatsamfundet
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikrings- og bankoplysninger er oplyst nedenfor.
  • er medlem af Danske Advokater, Danske Familieretsadvokater, Danske Familie-/Arveretsadvokater og Procedureadvokaterne.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klientkonto og betroede midler

AdvokatGentofte v/advokat Tina Linnelyst har klientkonto i Nykredit.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ansvarsforsikring:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Hvidvask:

AdvokatGentofte v/advokat Tina Linnelyst er omfattet af regler om forebyggelse af hvidvaskning, og der vil blive indhentet legitimationsoplysninger i overensstemmelse med reglerne herfor. Opbevaring sker elektronisk og evt. som udskrift i den fysiske sag. Identitetsoplysninger og andre oplysninger indhentet som følge af bestemmelserne i Hvidvaskloven slettes fra elektroniske samt fysiske sager  5 år efter sagen er afsluttet.

Ønsker du at klage?

AdovkatGentofte v/advokat Tina Linnelyst arbejder indgående på  at have en åben og ærlig dialog med alle klienter, så forventninger og behov løbende afstemmes. Skulle der alligevel være opstået noget, som du ikke er tilfreds med, så hører jeg gerne fra dig. Det er min forhåbning, at du skriver en mail direkte til Advokat Tina Linnelyst på mail: tl@advokatgentofte.dk som ansvarlig.

Derudover har du  mulighed for at klage over advokat Tina Linnelysts adfærd og/eller salæret direkte til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk