Tina Linnelyst

Persondatapolitik AdvokatGentofte
Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

Persondatapolitik AdvokatGentofte

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

Advokat Tina Linnelyst er dataansvarlig – hvordan kontakter du mig? 

Advokat Tina Linnelyst er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som kontoret modtager om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor:

AdvokatGentofte

v/Advokat Tina Linnelyst

Strandvejen 70, 2. sal 

2900  Hellerup

Tlf.: +45 29 13 50 88, 

e-mail: admin@advokatgentofte.dk.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger med 4 formål:

At løse juridiske opgaver for dig.

At informere dig – som tidligere eller nuværende kunde – om ny lovgivning og nye afgørelser, der kan være relevante for dig.

At besvare og behandle henvendelser fra og om dig, modtaget pr. telefon eller via elektroniske medier.

2.4. At kunne opfylde dokumentationskrav mv. i forbindelse med bogføring og revision, hvidvaskning og i øvrigt.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af den aftale, som jeg har indgået med dig om løsning af juridiske opgaver eller af samtykke fra dig som klient.

Min behandling af dine personoplysninger kan også (delvist) ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, f.eks. i forbindelse med anlæg af retssag. I så fald foretager jeg som dataansvarlige en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og hensynet til den registreredes interesser falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt. 

Kategorier af personoplysninger

Jeg kan behandle både almindelige og personfølsomme oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver/giver adgang til følgende modtagere

 • Offentlige myndigheder og
 • Databehandlere

  Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine indtastede data, så længe der er et sagligt formål.

De fleste oplysninger vil dog blive slettet efter indeværende + 5 år efter en sags afslutning, men eksempelvis testamenter, lejekontrakter o.l. retsskabende dokumenter kan opbevares i en længere periode. Sletning vil ske i henhold til en af mig fastlagt procedure herfor. 

Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage. 

Et samtykke kan trækkes tilbage ved at kontakte advokat Tina Linnelyst på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på admin@advokatgentofte.dk.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejlednig om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over behandling af data eller lignende, bedes du kontakt mig på admin@advokatgentofte.dk, da jeg dermed vil blive orienteret og dermed have mulighed for hurtigst muligt at tilrette procedurer mv, så du kan gøres tryg i forhold til anvendelse af dine data. Du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.