Tina Linnelyst

Skilsmisse og separation

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, og ægteskabet ikke længere føles rigtigt, må fællesskabet naturligt ophøre.

Fællesskabet er ikke kun den følelsesmæssige, praktiske og driftsøkonomiske del, men også en beslutning i forhold til

  • Økonomisk bodeling.
  • Ægteskabets ophør. 

Ægteskabet kan ophøre ved, at parterne bliver enige herom, og via Nem-Id taster sig ind på Statsforvaltningen.dk og udfylder ansøgningen umiddelbart. Den ene skal indtaste og betale gebyr, den anden ægtefælle vil derefter modtage orientering i sin e-boks med forespørgsel om at acceptere.

Skal det så være en separation eller skilsmisse? 

Separationen var tidligere obligatorisk. En prøveperiode på ½ år, hvor parterne kunne tænke sig om, vænne sig til den nye situation, og derudover endda trække separationen tilbage. Denne bortfalder også automatisk, hvis man ikke er fraflyttet den fælles adresse og har ophørt samlivet indenfor 3 måneder. 

Efter den 1. juli 2013 er denne separation frivillig. Der er altså mulighed for at få skilsmisse med det samme. Denne form kaldes en straksskilsmisse. 

Ved at ansøge om straksskilsmisse ophører ægteskabet straks, der udstedes en skilsmissebevilling. Det er ikke vigtigt, om man fortsat bor sammen eller hvordan man i øvrigt indretter sig. For at ægteskabet kan genetableres, skal man giftes igen. Arveret, troskabspligt og forsørgelsespligt ophører uanset, ved bevilling af skilsmisse

Straksskilsmisse kræver enighed mellem parterne for at kunne bevilliges uden yderligere korrespondance og evt. møder med Statsforvaltningen. Hvis der er behov for et møde, indkalder Statsforvaltningen oftest til et forligsmøde. Opnås enighed ikke, vil sagen blive videresendt til Retten. 

Uenigheden kan bestå i flere ting. Juridisk set er de væsentlige: 

  • Ægtefælledrag 
  • Bolig (hvis der er tale om en fælles lejebolig eller andelsbolig)
  • Partens ret til skilsmisse (Eks. vold, utroskab, separat bopæl i mere end 2 år mv)

Det punkt, der oftest giver anledning til debat er ægtefællebidragspligten. Denne pligt afhænger af ægteskabets varighed, bidragsmodtagers jobmuligheder og årsagerne til evt. manglende muligheder for selvforsørgelse på kortere og længere sigt. Retten tager stilling ved uenighed. 

Ved skilsmisse træffes der endelig afgørelse om bidragspligten. Ved Separation kan der være indført en klausul om, at pligten skal revurderes ved skilsmisse. 

Opnår parterne separation i første omgang, skal der aktivt indgives en skilsmisseansøgning. Denne kan indgives fælles eller af en af parterne. Er det obligatoriske ½ år gået efter separationen, vil der altid blive givet den ansøgende part medhold i skilsmissebevilling- om nødvendigt, ved dom. Er der enighed om skilsmisse efter en kortere separationsperiode, er dette også en mulighed. 

Bodeling er ikke en del af Statsforvaltningens behandling af sagen. Deling af formuen sker ved parternes aftale herom, hvilket ofte sker efter drøftelser med en advokat, og derudover eventuelt med bistand fra Skifteretten. 

Tidspunkt for indgivelse af skilsmisse- eller separationsansøgning har indvirkning på bodelingen. Det er derfor en fordel at rådføre sig med en advokat, inden der indgives en ansøgning til Familieretshuset.